Cirkularita klesá. Jak mohou státy zlepšit své „skóre“?

Blog

Cirkularita klesá. Jak mohou státy zlepšit své „skóre“?

Dnes je světová ekonomika jen z 8,6 % cirkulární. Ještě před 2 lety se tato hodnota držela na úrovni 9,1 %. Třetí vydání Circularity Gap Reportu upozorňuje, že cirkulární deficit se zvyšuje a zatímco spotřeba roste, přírodní zdroje se tenčí.

Foto: Unsplash.com

Hlavním impulsem k vydání prvního reportu Circularity Gap Report roku 2018 byla snaha měřit oblast cirkularity efektivněji. Stanovení jednotné metodiky bylo důležité jak pro měření cirkulárního pokroku, tak pro hledání cest, kterými se svět může přiblížit udržitelnějšímu fungování. Report každý rok vydává společnost Circle Economy.

Analýza se zaměřuje hlavně na jednotlivé státy, které hrají ve světovém udržitelném vývoji zásadní roli. Pozitivní výsledky zavedených cirkulárních principů se projevují napříč celým světem – od vietnamské platformy podporující spolujízdu až po systém sběru odpadu V Brazílii.

HROZBOU JE TĚŽBA, HROMADĚNÍ MATERIÁLŮ A LINEÁRNOST

Příčiny snižující se hodnoty cirkularity lze shrnout do 3 bodů:

 • Těžba: místo toho, aby se znovu využily již existující zdroje, se často spoléhá na těžbu nových materiálů. Za rok se tak celosvětově spotřebuje celkem 100 gigatun materiálu.
 • Hromadění materiálů: se stále rostoucí světovou populací se budují například další stavby nebo se rozšiřuje infrastruktura.
 • Lineárnost: k ní přispívá jak neefektivní zpracování produktů na konci jejich životnosti, tak i neudržitelný design.

STÁTY POHÁNÍ CIRKULÁRNÍ ZMĚNU

Jednotlivé státy mají velký vliv na to, jakým tempem se přejde k cirkulárnějšímu fungování. Mohou prosazovat vlastní legislativu na národní úrovni, hlas mají i v nadnárodních organizacích jako třeba v Evropské Unii nebo OSN. Každá země ale startuje z jiné pozice. Jsou proto rozděleny do 3 kategorií, které mimo jiné zohledňují právě úroveň jejich cirkularity:

 • Build („Budovatelé”) – např. Indie, Nigérie či Filipíny
 • Grow („Rostoucí státy”) – sem spadají státy jako Čína, Brazílie či Indonésie
 • Shift („Státy směřující ke změně”) – v tomto případě jde např. o USA, Japonsko nebo státy Evropské unie

Státy ze stejné skupiny mají podobné problémy, na které mohou reagovat stejnými řešeními. Do skupin byly rozděleny podle indexu lidského rozvoje OSN (HDI), posuzována byla i jejich ekologická stopa (EF). Sociální faktor hodnocení se zaměřuje hlavně na životní úroveň obyvatel, v ekologické části se posuzuje, jak velká je spotřeba přírodních zdrojů na obyvatele.

Foto: Shiftingparadigms.nl

BUILD

Tyto státy žijí v částečném souladu s ekologickými hodnotami. Často investují hlavně do těžby surových materiálů a v porovnání s ostatními zeměmi je jejich spotřeba zdrojů na obyvatele nízká. Jejich sektor služeb není příliš rozvinutý, což představuje velkou příležitost, protože při budování infrastruktury nebo dalších budov mohou využít cirkulární principy naplno.

Příkladem může být třeba mauricijská banka, která je od začátku navržena tak, aby splňovala zelené standardy certifikace BREEAM.

GROW

Jde o země, které jsou vedoucí v rozšiřování svého průmyslového sektoru. Odpovídají hlavně na poptávku států ze skupiny Shift, proto těží i dováží velké množství materiálů, které zpracují a následně vyváží. Také pro ně existuje řada cirkulárních řešení.

V Brazílii funguje mobilní aplikace, která propojuje sběratele odpadu s centry, které jej zpracovávají. Iniciativa vyhrála ocenění UNESCO digital innovation za rok 2018.

SHIFT

Státy spadající do této kategorie jsou rozvinuté země, které přírodní zdroje konzumují nadměrně. V porovnání se zeměmi Build jich spotřebují 10x více. Většinu produktů dováží a jejich výrobu outsorcují.

Příkladem, jak tyto státy mohou přejít na cirkulárnější model, je Dánsko, které zvýšilo využívání obnovitelné energie z původních 15 % na 66 %.

7 NÁVRHŮ, JAK SI MOHOU ZEMĚ VYLEPŠIT SVÉ SKÓRE

Proč by se státy měly zajímat, jak si své “cirkulární” skóre vylepšit? S pomocí následujících tipů mohou vytvořit celkově kompetitivnější národní ekonomiku a zároveň zlepšit životní úroveň svých občanů. Cirkulární principy také fungují jako nástroj pro plnění emisních cílů – jak vlastních, tak i těch v rámci Green Deal.

 • Navrhovat produkty udržitelně tak, aby se zvýšila jejich životnost a aby se usnadnilo další zpracování po jejím konci
 • Využívat digitální technologie, aby se lépe propojil dodavatelský řetězec
 • Naplno využít již zpracované materiály a zdroje místo těžby nových
 • Prozkoumat cirkulární příležitosti stávajícího obchodního modelu
 • Užít odpad jako zdroj
 • Upřednostnit obnovitelné zdroje
 • Spolupracovat napříč dodavatelským řetězcem, s jednotlivými organizacemi nebo s veřejným sektorem