ESG poradenství

Pomáháme firmám všech velikostí a odvětví zlepšovat jejich ESG skóre a budovat udržitelný byznys. Nabízíme komplexní služby od analýzy a strategie až po implementaci a reporting. Nastavíme efektivní ESG komunikaci bez greenwashingu.

ESG

Služba obsahuje:

Provedeme vás procesem tvorby ESG strategie od nastavení cílů, zhodnocení silných a slabých stránek, vydefinování rizik, ale i příležitostí. Vytvoříme matici materiálních témat, nastavíme potřebné procesy pro legislativní plnění a akční kroky ke zvýšení konkurenceschopnosti vaší společnosti.

Pro koho je služba vhodná:

ESG strategie se stává stále důležitější pro všechny typy firem. Zejména pro ty, které chtějí zlepšit svou konkurenceschopnost a odolnost, snížit rizika a optimalizovat procesy, získat přístup k novým zdrojům financování a dotačním programům, posílit reputaci a image firmy, zlepšit přístup k talentům a motivaci zaměstnanců nebo budovat silnější a důvěryhodnější vztahy s klíčovými stakeholdery.

Jaký je přínos služby:

Udržitelnost je klíčová pro dlouhodobý úspěch firem. Firmy, které se nebudou zabývat environmentálními, sociálními a governance otázkami, se vystavují riziku pokut a sankcí a v neposlední řadě i ztráty reputace a konkurenceschopnosti.

Služba obsahuje:

Provedení celým procesem od získání potřebných dat, přes definování materiálních témat, cílů až po finální tvorbu ESG reportingu.

Pro koho je služba vhodná:

Pro společnosti, které potřebují nebo chtějí mít svůj ESG report dle aktuální směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Jaký je přínos služby:

Připravenost na reporting ESG dat napříč dodavatelsko-odběratelským řetězcem až po banky, kde je vyvíjen stále větší tlak související s dokládáním ESG dat. 

Služba obsahuje:

Nastavíme procesy ve vaší firmě dle požadavků nefinančního reportingu ESG. Vytvoříme adekvátní podmínky pro vznik interní pracovní pozice ESG specialisty, který bude dále rozvíjet témata udržitelnosti.

Pro koho je služba vhodná:

Budeme vám krýt záda - vyplníme nedostatek interních kapacit tak, abyste dostáli všem legislativním požadavkům. Pomůžeme vám s efektivní implementací ESG principů a získáme pro vás tímto novou konkurenční výhodu.

Jaký je přínos služby:

Díky službě outsourcovaného ESG manažera vám pomůžeme dosáhnout vysoké kvality výstupů, které budou korespondovat s ESRS standardy i zvolenou ESG strategií.

Služba obsahuje:

Nastavíme firemní komunikaci tak, abyste aktivně rozvíjeli vztahy se zákazníky, zaměstnanci i dalšími stakeholdery. Identifikujeme vaše unikátní ESG témata, na kterých budeme dál stavět komunikaci tak, aby byla autentická a vy jste se na trhu odlišili. Eliminujeme greenwashing v komunikaci.

Pro koho je služba vhodná:

ESG komunikaci nastavujeme jak pro velké korporace, tak pro menší společnosti či sociální podniky, které chtějí o ESG komunikovat se svými odběrateli. Ve firmě jakékoliv velikosti identifikujeme klíčové příležitosti a určíme nejefektivnější postup a vhodná témata.

Jaký je přínos služby:

Nastavíme vám komunikaci, která je autentická. Odlišíte se tak od konkurence. Navíc dohlédneme na to, abyste se vyhnuli greenwashingu, za který budou hrozit vysoké pokuty.

ESG proces s námi

Vstupní workshop

Představení povinnosti dle CSRD směrnice. Definice priorit ESG a seznámení s výchozím stavem firmy.

Analýza udržitelnosti

Určíme vaši připravenost na reporting. Vyhodnotíme stav udržitelnosti napříč procesy ve firmě v rámci standardů ESRS.

Stakeholder dialogy

Identifikujeme dopady společnosti od dodavatelsko-odběratelského řetězce až po zaměstnance.

Materiální témata

Vytvoříme matici materiálních témat a nastavíme akční kroky ke zvýšení konkurenceschopnosti vaší společnosti.

ESG strategie a report

Vyvineme strategii v souladu s vaším oborem. Definujeme klíčová témata i vhodná KPIs. Zkonsolidujeme podklady a data pro ESG report.

Proč řešit ESG?

Snížení rizik a nákladů

ESG přístup pomáhá firmám předcházet environmentálním a sociálním rizikům, čímž snižuje náklady na řešení případných problémů. Efektivnější nakládání s energiemi a materiály vede k přímým úsporám nákladů. ESG umožňuje firmám získat přístup k výhodnějším úvěrům a investicím.

“Svět se mění a s ním i požadavky investorů, zákazníků a regulátorů. Firmy, které se nebudou aktivně zabývat ESG, se v budoucnu ocitnou v nevýhodě. ”

Samuel Štric

Samuel Štric | Business Development

Větší konkurenceschopnost a budoucnost firmy

Firmy s dobrým ESG hodnocením jsou lépe připraveny na budoucí příležitosti a zajišťují si dlouhodobou konkurenceschopnost. Implementace ESG principů vede k efektivnějšímu fungování firmy, snižuje náklady a otevírá nové obchodní příležitosti v oblasti udržitelných produktů a služeb.

“Firmy s dobrým ESG hodnocením dosahují lepších finančních výsledků a zvyšují svoji hodnotu u investorů i stakeholderů. Firmy jsou také odolnější a více připravené na případné výkyvy na trhu.”

Laura Mitroliosová

Laura Mitroliosová | CEO

Zvýšení motivace a produktivity zaměstnanců

Zaměstnanci vnímají práci ve firmě s udržitelným přístupem jako smysluplnější a motivující. Zvýšená motivace a spokojenost vede k větší produktivitě, inovativnosti a loajálnosti. Navíc firmy s dobrým ESG hodnocením lépe přitahují a udržují talenty.

“Zaměstnanci jsou velmi klíčoví k zavedení udržitelných změn ve firmě. Pokud jim není vysvětlen proces ESG a transformace firmy, nemusí jej správně pochopit. Proto je pro firmu implementující ESG principy důležité i vzdělávání. ”

Dagmar Milerová Prášková

Dagmar Milerová Prášková | Manažerka Akademie

Zlepšení reputace a image firmy

Studie ukazují, že 80 % spotřebitelů preferuje produkty a služby od firem s dobrým ESG hodnocením. ESG strategie a report posilují vnímání firmy jako zodpovědné a etické, čímž zvyšují atraktivitu pro zákazníky, investory i talentované uchazeče o práci. Silná ESG reputace snižuje riziko skandálů a posiluje odolnost firmy i v turbulentních časech.

“S reputací a image firmy úzce souvisí dobře nastavená ESG komunikace. ESG je téma složité a je nezbytné jej správně prezentovat svým zaměstnancům, zákazníkům a stakeholderům. Ale pozor na greenwashing!”

Ivana Hekerle

Ivana Hekerle | Ředitelka oddělení komunikace