Případové studie: jak vznikala strategie udržitelnosti pro Severotisk

Blog

Případové studie: jak vznikala strategie udržitelnosti pro Severotisk

Pochopitelná, aplikovatelná a ambiciózní strategie udržitelnosti – přesně toto bylo cílem spolupráce se společností Severotisk s.r.o., která cítí tlak zákazníků a legislativy se jasně postavit k tématu udržitelnosti.

Společnost Severotisk čelí rostoucímu tlaku na vytvoření jasné a zřetelné komunikace ESG témat, která bude podložená strategií a reportem udržitelnosti. Mezi její klienty patří velcí retailoví prodejci a vydavatelské domy, které již adresují své ESG požadavky v celém dodavatelském řetězci včetně Severotisku. Dalším důvodem, proč se Severotisk rozhodl vytvořit komplexní strategii udržitelnosti, je přicházející legislativa (směrnice CSRD), která velkým firmám ukládá povinnost reportovat informace z oblasti ESG skrze nové evropské reportovací standardy udržitelnosti (ESRS).

Cíle spolupráce při tvorbě strategie udržitelnosti

Cílem naší spolupráce bylo společně vytvořit ESG strategii, která ukáže zákazníkům snahu Severotisku stát se lídrem udržitelného tisku, a to zejména v oblasti environmentální. Tato strategie se zároveň navázala na dlouhodobý rozvoj péče o vlastní zaměstnance včetně jejich bezpečnosti a zdraví. Celý projekt byl od začátku až do konce postaven na principech vzájemné spolupráce a komunikace všech zapojených stran. Komunikace je klíčová pro docílení funkčnosti ESG strategie. Celá firma totiž musí být s novou strategií udržitelnosti plně ztotožněná a srozuměná. Jedině tak se povede tuto strategii efektivně propsat do firemních postupů a cílů. ESG strategie „tak nezůstane ležet v šuplíku“, ale dostane se do denního života firmy.

Iva Prošková, Sustainability & System Quality Manager v Severotisku naši spolupráci hodnotí takto:

„ S CIRAA jsme společně pracovali na vytvoření ESG strategie pro naši společnost. Na začátku jsme prošli úvodní analýzou společnosti, zhodnotili konkurenci, udělali několik workshopů pro naše zaměstnance. Vše bylo perfektně zvládnuté, termínově dle dohody a ze strany CIRAA rozhodně profesionální. Za jedny z nejvýznamnějších přínosů naší spolupráce považujeme workshopy pro zaměstnance, kde se mnozí z nich dozvěděli spoustu nových informací, a především si je pak dokázali zasadit do rámce toho co po nich budeme chtít a proč. Spolupráce s CIRAA byla velmi pozitivně vnímána napříč celou naší společností, především díky profesionálnímu přístupu a kvalitě sdělovaných informací.“

Jak probíhala tvorba ESG strategie

CIRAA provedla Severotisk skrze úvodní analýzu, kdy byly identifikovány případné reportovací mezery a oblasti, které jsou pro firmu potenciálně materiální. Souběžně s analýzou firmy probíhala benchmark analýza, kdy jsme identifikovali klíčové aktivity a cíle konkurence v oblasti ESG. Výstup pomohl Severotisku si ujasnit svou pozici v oblasti ESG oproti konkurenci. Poslední částí projektu byly Stakeholder dialogy, kdy jsme společně identifikovali skupiny a zástupce jednotlivých stakeholderů. Jednotliví stakeholdeři měli na výběr několik možností dotazování, ve formě online dotazníků a strukturovaných dialogů. Tyto dialogy probíhaly opět ve spolupráci mezi CIRAA a Severotiskem. 

Výsledky jednotlivých analýz byly prioritizovány metodou matice dvojité materiality (finanční a dopadové). Výsledkem je identifikace nejdůležitějších oblastí pro další rozvoj Severotisku v oblasti udržitelnosti. Na základě dat ze všech popsaných fází projektu jsme nakonec společně sestavili ESG strategii, která reflektovala jak interní potřeby firmy Severotisk, tak očekávání stakeholderů. ESG strategie nyní slouží jako základ pro komplexní rozvoj firmy v oblasti udržitelnosti včetně sociální odpovědnosti a do budoucna pomůže s přípravou ESG reportingu dle ESRS standardů.