Jak souvisí cirkulární ekonomika s nefinančním reportingem ESG?

Blog

Jak souvisí cirkulární ekonomika s nefinančním reportingem ESG?

Světem podnikání hýbe nefinanční reporting ESG, povinnost jeho vykazování se totiž rychle blíží. ESG reporting však zajímá i firmy, pro které sice nebude zatím povinný, ale které v něm vidí příležitost. Třeba ve formě definování a splnění svých udržitelných závazků nebo v navázání obchodních vztahů s firmami, které v udržitelnosti míří podobným směrem. Cirkulární ekonomika je zároveň jedno z 5 témat nefinančního reportingu ESG. V tomto článku si proto vysvětlíme, jak zapadá cirkulární ekonomika do nefinančního reportování a jak toto téma uchopit v rámci firemní strategie.

Povinnost nefinančního reportingu ESG se blíží, týká se však zatím pouze velkých firem

V první vlně se bude nefinanční reporting ESG týkat firem, které již dnes mají povinnost reportování nefinančních dat. První reportovací povinnost v rámci ESG je čeká již příští rok, a to s daty vytvořenými za rok 2023. V další vlně pak budou muset začít reportovat nefinanční data i firmy, které splňují alespoň 2 z následujících podmínek – firma má více jak 250 zaměstnanců, obrat společnosti činí více jak 40 milionů eur ročně, případně aktiva firmy přesahují hodnotu 20 milionů eur. Reportovat budou o rok později, od roku 2025. Poslední vlna pak čeká od roku 2026 na podniky, které jsou kótované na burze, a to bez ohledu na jejich velikost.

V pozdějších letech by se měl nefinanční reporting ESG týkat i malých a středních firem. Pro ně však teprve standardy postupně vznikají – tímto se bude agentura EFRAG zabývat tento rok. Přizpůsobit jim chce především rozsah povinností reportingu, a to úměrně velikosti těchto firem.

Hledáte způsob, jak uchopit cirkulární strategii i ve vaší firmě? Potřebujete se zorientovat v tematice ESG reportingu a najít pro vás vhodné řešení? Rádi vás tématem dále provedeme. Kontaktujte nás.

Jak reportovat okruh cirkulární ekonomiky v rámci ESG

Cirkulární ekonomika je jedním z pěti environmentálních okruhů tematických standardů, a to konkrétně jako téma “Cirkulární ekonomika a využívání zdrojů”. Další 4 environmentální témata jsou Celkové cíle firmy v oblasti klimatu, Znečišťování vody a půdy, Vodní zdroje a Biodiverzita a ekosystémy. Tato témata zároveň agentura EFRAG již zpracovala do konkrétní podoby reportovacích standardů ESRS. Ty nyní (v čase publikování tohoto příspěvku) čekají na postupné schválení ze strany Evropské komise.

Téma cirkulární ekonomiky bude dle navržených standardů zahrnovat tyto metodické kroky:

  • Zavedení politik pro management zdrojů a principů cirkulární ekonomiky. Tedy jak firma plánuje zavést používání obnovitelných zdrojů ve svém provozu a jak bude eliminovat používání neobnovitelných zdrojů.
  • Stanovení měřitelných cílů (KPI). Jaké metriky si firma určí pro eliminování odpadu a využití neobnovitelných zdrojů. A naopak jak bude měřit zapojení obnovitelných zdrojů a cirkulárního využití materiálů.
  • Měření vstupů. Jaká bude celková váha vstupních materiálů pro firemní provoz. V jakém podílu budou v tomto obnovitelné zdroje.
  • Měření odpadů. Kolik odpadu firma vyprodukuje. Jak se jí daří znovu používat zdroje a recyklovat. Kolik zdrojů končí likvidací na skládkách, ve spalovnách nebo kompostováním.
  • Dopad na finance firmy. Jak ovlivnilo firmu zapojení strategií oběhové hospodářství na finančních výsledcích. Jaké nové příležitosti a rizika tím pro firmu vznikají?

Zajímá vás, jak vypadá cirkulární strategie v praxi? Poslechněte si podcast s Akademií múzických umění, jak zavést udržitelnost a cirkulární ekonomiku v uměleckých oborech.

Cirkulární ekonomika je cestou, jak uchopit reporting ESG i celou udržitelnou strategii firmy

Přínos cirkulární ekonomiky však není pro firmy pouze ve splnění nefinančního reportingu ESG. Principy cirkulární ekonomiky umožňují firmám především naplnění závazků o dekarbonizaci, ke které se zavázaly členské státy Evropské unie, a to do roku 2050. Dále umožňuje cirkulární ekonomika snížit náklady firem na výrobní materiál a zajistit větší soběstačnost provozu a výroby. Do ekonomické reality přináší cirkulární ekonomika také nové obchodní příležitosti a byznysové modely.

Zajímá vás, jak se pomocí cirkulární ekonomiky vypořádat s nedostatkem výrobních materiálů nebo jak dosáhnout větší soběstačnosti? Právě to jsme řešili s výrobcem automotive textilií, společností SAGE.

Hledáte způsob, jak uchopit cirkulární strategii i ve vaší firmě? Potřebujete se zorientovat v tematice ESG reportingu a najít pro vás vhodné řešení? Rádi vás tématem dále provedeme. Kontaktujte nás.