„Cirkulární ekonomika není pouze o odpadech a konečně to začínáme chápat i v Česku,” říká Laura Mitroliosová, odbornice na cirkulární ekonomiku z CIRA Advisory.

Tiskové zprávy

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vypracovalo unikátní Akční plán Cirkulární Česko 2040, který schválila Vláda České republiky v roce 2021. Dokument je první svého druhu, který stanovuje dlouhodobé cíle českému oběhovému hospodářství až do roku 2027. Podstatou akčního plánu je udržet hodnotu výrobků, materiálů a zdrojů tak dlouho v ekonomickém cyklu, jak je to jen možné, a vrátit je do výroby na konci jejich používání, přičemž se minimalizuje tvorba odpadu. Zavedením cirkulární ekonomiky do procesů je možné snížit množství využívaných materiálů a snížit tak emise skleníkových plynů až o 38 %. Proto na zavedení principů cirkulární ekonomiky apelují evropské dekarbonizační strategie. Kromě toho je Akční plán důležitým signálem pro cirkularitu v České republice. Mění vnímání cirkulární ekonomiky v průřezové řešení dekarbonizace napříč sektory. 

10 hlavních oblastí Akčního plánu Cirkulární Česko 2040

  • Produkty a design
  • Průmysl, suroviny, stavebnictví a energetika
  • Bioekonomika a potraviny
  • Spotřeba a spotřebitelé
  • Odpadové hospodářství
  • Voda
  • Výzkum, vývoj a inovace
  • Vzdělávání a znalosti
  • Ekonomické nástroje
  • Cirkulární města a infrastruktura

Akční plán Cirkulární Česko 2040 se zabývá výše zmíněnými oblastmi, ve kterých jsou stanoveny jednotlivé aktivity a jejich plnění.  Akční plán vnímám jako první konkrétní a celorepublikový plán směrem k udržitelnějšímu Česku. Oceňuji, že se nevěnuje pouze odpadům, jako tomu v souvoslosti s cirkulární ekonomikou v minulosti často bylo, ale identifikuje různé oblasti, které se cirkularity týkají,” komentuje Laura Mitroliosová, ředitelka poradenské společnosti CIRA Advisory, která pracuje na konkrétních udržitelných projektech v českých firmách v segmentech od energetiky přes dřevářství až po potravinářství. „Jsem ráda, že autoři plánu zohlednili multidisciplinaritu cirkulární ekonomiky ve vytyčených prioritních oblastech a že do realizace jednotlivých aktivit jsou zapojena ministerstva, průmyslové svazy, neziskové organizace a mnohé další subjekty. Pomůže to odbornému a komplexnímu pokrytí cirkulární ekonomiky v Česku jako celku,” konstatuje Laura Mitroliosová.

Důležitost začleňování cirkulární ekonomiky v Evropské unii dokazuje i rozsáhlý Akční plán cirkulární ekonomiky z dílny Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a dalších institucí[1] komisí, na základě kterého by měla úroveň cirkulárního využívání materiálů dosáhnout 23,4 % v roce 2030. V roce 2020 bylo cirkulárních pouze 11,7 %. Právě díky efektivním politikám a zavádění cirkulární ekonomiky dokážeme výrazně snížit produkované emise, jelikož až 70 % celkových emisí je tvorených při manipulací s materiály a jich používáním. Navíc má zavedení cirkulárních principů často i ekonomické výhody v podobě úspor.

Jak uvádí ředitelka CIRA Advisory: Čím dál více firem začleňuje cirkulární ekonomiku do svého fungování, a to z důvodu efektivnějšího hospodaření nebo legislativních nařízení. Pro firmy je atraktivní taktéž zpětný odběr materiálu a navázání budoucího byznys modelu právě na práci se sekundárními zdroji a vidím v tom obrovský trend do budoucna. Těší mne proto, že to podobně začíná vnímat i státní správa a věřím, že u mnoha veřejných zakázek uvidíme v budoucnu aplikaci cirkulárních principů,” dodává Mitroliosová.

Současný důraz na cirkularitu dokládá i Akční plán pro cirkulární ekonomiku z Evropské unie, kterého významnou strategii jsou materiálové, resp. digitální pasy výrobků. Tedy informace o složení výrobku, o jeho uhlíkové stopě a  o postupu zacházení na konci jeho životního cyklu. S pasmi bychom se měli začít potkávat již mezi rokmi 2024 a 2026, a to v odvětvích textilu, stavebnictví, průmyslových baterií a baterií pro elektromobily. 

Laura Mitroliosová 

Spolumajitelka a zároveň ředitelka společnosti CIRA Advisory, kterou v roce 2019 založila společně s dalšími kolegy. Dříve působila v oblasti bankovnictví. Následně začala provozně řídit INCIEN, který se pod její taktovkou stal finančně soběstačnou organizací bez grantů a dotací. Stála také u rozvoje digitálního odpadového tržiště Cyrkl a nyní se plně věnuje firemnímu poradenství v oblasti cirkulární ekonomiky v CIRAA a je součástí odborných porot.

O CIRA Advisory

CIRA Advisory s.r.o. je poradenská a konzultační společnost zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty od zemědělství či odpadového hospodářství až po inovativní cesty zahrnující výhody digitálních technologií. Jejím cílem je pomoci firmám a dalším institucím přejít z lineárního principu fungování na cirkulární. Vytváří cesty, které propojují byznys s přírodou. CIRAA pomáhá vkládat do podnikání firem cirkulární a udržitelné principy, je průvodcem jak pro malé firmy, tak velké nadnárodní společnosti. Současně nastavuje efektivní komunikační strategii jak uvnitř firmy, tak směrem k široké i odborné veřejnosti a vytváří účinný „networking“. Více informací najdete na www.ciraa.eu