Dodavatelsko-odběratelský řetězec

Poradenství

Služba obsahuje:

Vytvoříme pro vás hodnocení dodavatelů, nastavíme kritéria pro jejich výběr a upravíme vhodně i interní procesy ve firmě. V rámci služby projdeme těmito fázemi:

  • Detailně specifikujeme vaše potřeby a nastavíme priority pro vás relevantních témat.
  • Připravíme analýzu stávajících nákupů a zakázek.
  • Sestavíme analýzu materiálových toků a přehled primárně používaných materiálů včetně posouzení životního cyklu jednotlivých výrobků.
  • Definujeme společně hodnotící kvalitativní kritéria a indikátory (ekonomické, environmentální i sociální), dle kterých můžete řídit výběr a spolupráci se svými dodavateli.
  • Identifikujeme slabé a silné stránky vašeho dodavatelského řetězce
  • Představíme vhodná řešení a doporučení, jak aplikovat cirkulární principy do firemních nákupů i veřejného zadávání, včetně následné komunikace těchto pravidel dodavatelům.

Pro koho je služba vhodná:

Dodavatelsko-odběratelské řetězce jsou základ pro posílení sociální a environmentální udržitelnosti a konkurenceschopnosti ve firmách. Pro veřejné instituce jsou odpovědné nákupy dokonce legislativní povinností.

Výrobním firmám pomůžeme zmapovat dodavatelské řetězce, odhalit slabá místa a kritické suroviny pro váš konkrétní podnik. Navrhneme nové interní procesy a kritéria pro výběr dodavatelů tak, abychom posílili vaši konkurenceschopnost a minimalizovali rizika. Nastavíme také proces sběru dat, které po vás budou požadovat odběratelé nebo je využijete pro váš budoucí ESG report.

U nevýrobních podniků a v sektoru služeb se zaměříme zejména na oblast nákupů a kodex pro výběr dodavatelů.

Jaký je přínos služby:

Správné nastavení cirkulárního a udržitelného nakupování s sebou přináší ekonomické i environmentální úspory, přehodnocení potřeb, důraz na kvalitu před kvantitou a v konečném důsledku pozitivní dopad na společnost a lokální komunity. V rámci všech doporučení pracujeme s nejaktuálnějšími legislativními trendy a nařízeními jako je například metodika Evropské komise týkající se kritických surovin, nařízení o odlesňování (EUDR), standardy ESRS, taxonomie, nařízení o ekodesignu a další.