Co by měla z pohledu cirkularity ještě EU stihnout před evropskými volbami?

Blog

Co by měla z pohledu cirkularity ještě EU stihnout před evropskými volbami?

V červnu 2024 se konají další volby do Evropského parlamentu a v této souvislosti panují obavy, že rostoucí preference populistických stran a jejich případný větší vliv se projeví na zbrždění snah spojených se Zelenou dohodou. Ta je nástrojem konkurenceschopnosti a surovinové nezávislosti EU. Belgičané, kteří tento půlrok předsedají Radě Evropské unie, proto mají před sebou velký úkol, a to před volbami maximálně zfinalizovat připravovanou legislativu.

Co bude patřit mezi klíčová témata na jaro 2024?

Belgičané budou mít na stole například udržitelné potravinové systémy (snižování pesticidů, ale i budoucnost zemědělství jako takového), energetickou bezpečnost v širším geopolitickém kontextu, obnovu přírody, zacházení s půdou nebo monitoring v lesnictví včetně podpory implementace EU Strategie pro biodiverzitu. V revizi je dále směrnice o průmyslových emisích (IED) a revize Nařízení o Evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR). Belgie bude zastupovat Evropskou unii na Environmentálním shromáždění OSN (UN Environment Assembly) s iniciativou zaměřenou na cirkulární ekonomiku, vodní politiku a plastové znečištění

“Mezi další stěžejní legislativu z pohledu cirkulární ekonomiky patří návrh o nařízení ekodesignu udržitelných výrobku (ESPR) stanovující podmínky na trvanlivost, opětovné využití, opravitelnost, recyklaci produktů a obsažených materiálů. Zároveň nařízení ESPR uvádí informace o nových produktových pasech, které budou explicitně popisovat informace produktu z pohledu udržitelnosti.

Další návrh, na který by se firmy měly připravit, je směrnice o environmentálních tvrzeních (Green claims). Schválení této legislativy bude mít zásadní dopad na komunikaci a marketing firem, kde veškeré informace budou muset být fakticky doloženy, jinak firmy mohou dostat pokutu až 4 % svého obratu. Pro firmy je klíčové tyto změny zakomponovat do strategií, pochopit businessovou příležitost, které přináší a ideálně plnit legislativní povinnost ještě před schválením – dříve nebo později totiž ve stávající nebo pozměněné formě budou návrhy schváleny,” konstatuje Samuel Štric, konzultant CIRAA.

Návrhů legislativy, která se týká udržitelnosti, neustále přibývá a náš tým CIRAA pro vás tuto oblast pravidelně sleduje. V rámci služby ESG strategie zároveň pomáháme firmám utvářet komplexní strategie udržitelnosti, které vám umožní být o krok napřed.

Green deal je stále ve hře, doplní ho legislativa o greenwashingu

Výše zmíněná cirkulární ekonomika je zároveň základní strategií Zeleného dohody, protože prosazuje šetrné zacházení s přírodními zdroji a respektuje planetární limity. Evropa se také potýká s nízkou mírou využití druhotných surovin, která podle Eurostatu dosahuje jen 11,5 %. Je třeba, aby byla finalizována legislativa týkající se obalových materiálů, šetrnosti budov, opravitelnosti, greenwashingu (green claims), kritických surovin nebo požadavků na oběhovost pro design vozidel a o nakládání s vozidly s ukončenou životností. Je třeba také revidovat odpadovou směrnici. S výčtem legislativy je tedy vidět, Belgie má před sebou nelehký úkol.

Jana Bábiková, manažerka komunikace v CIRAA, k tomu říká: “Z pohledu komunikace vítáme především novou směrnici o Zelených tvrzeních (Green Claims), která dále zaštiťuje snahy o prevenci greenwashingu. Transparentní a pochopitelná komunikace udržitelnosti je totiž klíčem k posílení vztahu spotřebitelů a potažmo občanů Unie k zelené tranzici. Je to také oblast, která byla až do teď částečně opomíjena, a trh je proto zaplaven vágními tvrzeními, neurčitými závazky, nebo přímo zavádějícími označeními produktů. Spotřebitelé pak ztrácí důvěru v jakékoliv tvrzení i přehled o tom, které firmy se skutečně snaží snižovat svůj negativní dopad na životní prostředí nebo se snaží o zlepšení podmínek zaměstnanců v hodnotovém řetězci.”

Úkolů v souvislosti s dekarbonizací a Zelenou dohodou je pro belgické předsednictví skutečně hodně. Navrhovaná směrnice o environmentálních tvrzeních (Green Claims) zároveň navrhuje i velice konkrétní a přísné sankce pro firmy, které se dopouští greenwashingu, což do teď v unijní legislativě chybělo. I proto je greenwashing zřejmě tak rozšířený. Doufáme tedy, že legislativní návrh směrnice nebude upozaděn a již brzy se dočkáme jeho schválení.