Přehled cirkulárních metrik: Zjistěte, jak je na tom vaše firma

Blog

Přehled cirkulárních metrik: Zjistěte, jak je na tom vaše firma

I když se to může s narůstající popularitou cirkulární ekonomiky někdy zdát, její principy nejsou a neměly by být abstraktními pojmy. Analýzy cirkularity jako je například Quick Check nebo Life Cycle Assessment vycházejí z konkrétních dat, se kterými pracují v rámci jasně daného postupu. Jedná se ale o jedny z mnoha cest, jak zjistit, jak na tom firma nebo organizace z pohledu cirkularity je. Přinášíme vám přehled využívaných certifikací a metrik, které lze v cirkulární ekonomice využít.

Foto: Unsplash.com

Na úvod je dobré si vysvětlit, co si pod certifikacemi a metrikami v cirkulární ekonomice představit, a pro koho jsou vlastně určené. Metrikou se rozumí metoda, kterou se měří určité hodnoty a změny, jinými slovy indikátory. Pokud metrikou dojdeme k závěru, že výsledné hodnoty korespondují určitými ověřenými hodnotami, můžeme říct, že firma splňuje určitý standard a má nárok na danou certifikaci.

Metriky udržitelnosti nejsou vyhrazené pro úzkou cílovou skupinu, ale těžit z nich může každá firma či organizace. Důležité je ovšem zmínit, že ačkoli například naše služba Quick Check poslouží komukoli, u každého využijeme jinou analýzu, která bude odpovídat fázi, ve které se firma aktuálně nachází. O tom, že každá metrika má svůj čas a co to znamená, se dočtete níže.

Druhy metod

Quick Check

Službu Quick Check jsme spustili, abychom cirkulární principy přiblížili co nejširšímu spektru podniků. Jedná se o komplexní úvodní analýzu, pomocí které naši odborníci projdou veškeré procesy ve firmě, na základě stanovené metodiky je zhodnotí a připraví dokument, který poznatky shrne, určí silná a slabá místa a navrhne další kroky, které společnost může aplikovat sama nebo ve spolupráci s námi v rámci dílčích aktivit nebo podrobném cirkulárním skenu.

Nejste si jistí, která metrika je vhodná pro vaši společnost? S cirkulárními skeny a poradenstvím se dlouhodobě zabýváme a dovedeme tak navrhnout řešení podle toho, kde se s procesy aktuálně nacházíte.

Zjistit víc

CIRCellingence

Boston Consulting Group přišla se zevrubnou metrikou CIRCelligence. Ta na jednu stranu vyžaduje poskytnutí mnohem podrobnějších vstupních dat, na druhou stranu ale také získáte důkladnější a detailnější přehled. Metrika se zaměřuje na jednotlivé kroky v hodnotovém řetězci, na kvalitativní i kvantitativní aspekty a na ukazatele výkonnosti a procesu.

Circularity Check

Jedním z nástrojů, který je jednodušší a je zdarma, je Circularity Check, který sestavila organizace European Sustainable Business Federation (Ecopreneur.eu). Jedná se o dotazník o 60 otázkách, který určuje míru cirkularity pro konkrétní produkt či službu. Dotazník pracuje s 5 indikátory:

  • zadávání zakázek, produktový design a výroba
  • doprava
  • využití
  • opravitelnost
  • udržitelnost

Více se o tom, jak Circularity Check funguje, dozvíte v záznamu webináře, který pořádal Ecopreneur.eu.

Circle Assessment

Circle Assessment je metrika z dílny Circle Lab, projektu nizozemské organizace Circle Economy. Jedná se o diagnózu současného stavu společnosti ve vztahu k cirkularitě. Tato metrika definuje celkem 7 klíčových elementů, které sleduje. Po dokončení procesu firma získá skóre cirkularity, a především přehled příležitostí, výzev a úspěšných příkladů praxe, kterými se může inspirovat.

Circularity Gap Metric

Tato metrika se zaměřuje specificky na materiály, které v řetězci neobíhají. Vytváří tak přehled o “mezeře” v cirkularitě. Jedná se o vědecky založenou metodu, kterou je pro komplexní obrázek dobré doplnit metodami Circulitycs nebo Circular Transition Indicators, viz níže.

Circulytics

Circulitycs je online nástroj vyvinutý nadací Ellen McArthur ve spolupráci s 13 dalšími partnery. Cílem projektu je podpora systémového přechodu společnosti z lineárního systému na cirkulární ekonomiku, nástroj je proto přístupný zdarma. V rámci metriky se měří oběhovost celé organizace, nejen toky materiálů u produktů nebo služeb. Stejně jako některé z předchozích metrik výsledky poukážou na slabá místa a zanalyzují silné stránky.

Velkou výhodou je přístupnost platformy Circulitycs. Na webových stránkách stačí zadat obecné údaje pro získání přístupu, poté nahrát požadovaná kvalitativní a kvantitativní data a po vyhodnocení firma obdrží skóre cirkularity.

Circular Transition Indicators (CTI)

S cílem vytvořit společný “jazyk”, který pomůže měřit a komunikovat cirkularitu, vznikl rámec pro měření indikátorů s názvem Circular Transition Indicators. Autorem je 30 společností, které jsou členy organizace World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), a jeho použití je univerzální.

CTI měří materiálové toky a hodnotí jejich efektivitu při využívání zdrojů, nehodnotí naopak environmentální a sociální dopady podnikání. Kromě identifikace cirkulárních příležitostí a rizik lineárního fungování umožňuje také sledovat pokrok společnosti v čase. Nástroj je zdarma pouze v omezené podobě, plný přístup stojí 5000 euro.

Každá metrika má svůj čas

Před výběrem cirkulární metriky je dobré zvážit aktuální stav, ve kterém se vaše firma nachází, a podle toho vybrat konkrétní postup cirkulárního skenu. Obecně lze metriky rozdělit na 4 kategorie podle toho, pro jakou fázi jsou vhodné k implementaci.

  1. Základní metriky, které vytvářejí povědomí o možnostech v cirkulárním fungování a které nastavují základní čáru, od které se firma může následně dál “odpíchnout” dál.
  2. Pokročilejší metriky, které sledují a identifikují příležitosti ve fungování firmy.
  3. Následně je pomocí metrik možné posoudit byznysový potenciál změny, kterou firma plánuje na základě předchozích metrik.
  4. Ve fázi realizace jsou pak vhodné metriky, které validují změny a přináší konkrétní číselné výstupy, příkladem je Life Cycle Assessment.

Metriky jsou ideálním prostředníkem, který vám pomůže s cirkularitou ve firmě začít nebo ji posunout na další úroveň. Důležité je zvolit tu správnou a efektivně využít její výsledky.