Jak proměnit lineární dodavatelský řetězec na cirkulární?

Blog

Jak proměnit lineární dodavatelský řetězec na cirkulární?

Tradiční lineární dodavatelský řetězec sleduje vzorec „vezmi, vyrob, zahoď“, čímž přispívá k zbytečnému plýtvání zdroji a negativnímu dopadu na životní prostředí. Naproti tomu cirkulární dodavatelský řetězec se snaží co nejefektivněji využít hodnotu produktů, materiálů a zdrojů tím, že je udržuje v ekonomice co nejdéle, a díky tomu snižuje odpad a prodlužuje životnost zdrojů.

Cirkulární dodavatelský řetězec je dynamická síť, která se vyznačuje spoluprací mezi různými partnery, ať už lokálními nebo globálními, včetně současných dodavatelů, zákazníků, konkurentů nebo dalších zainteresovaných stran. Přechod od lineárního k cirkulárnímu modelu je klíčem k udržitelnější budoucnosti. I když to představuje výzvy, výhody pro životní prostředí a společnost jsou nezpochybnitelné.

Podle organizace Ellen McArthur Foundation je několik oblastí, na které je třeba se zaměřit pro zjednodušení a urychlení této změny:

1. Vzdělávejte lidi a upravujte organizační struktury firmy

Upravte týmové role a odpovědnosti tak, abyste podpořili cirkulární přístup. Podporujte vzdělávání a osvětu v oblasti cirkulární ekonomiky, aby všichni lépe porozuměli principům cirkulárního přístupu a efektivněji spolupracovali. Využít k tomu můžete širokou nabídku vzdělávacích programů, workshopů i konferencí.

Víte, že vzdělávání se věnujeme například v Cirkulární akademii? Zde se dozvíte o cirkulární ekonomice vše, od základů až po praktické realizace.

2. Optimalizujte geografické rozložení sítě dodavatelů

Prozkoumejte možnosti, kam je možné umístit části dodavatelského řetězce, jako jsou továrny, sklady nebo servisy. Můžete tak najít nové způsoby, jak ušetřit peníze a zároveň snížit třeba emise CO2.

Při přechodu na cirkulární ekonomiku stojí za to zvážit spolupráci s lidmi a firmami i mimo vaši obvyklou síť dodavatelů. Z konkurenčních vztahů tak můžete snadno vybudovat partnerství například v podobě sdílení míst pro sběr a zpracování recyklovaných materiálů.

3. Zapojte a motivujte dodavatele

Hledejte možnosti, jak zavést odměňovací systém pro současné dodavatele, kteří již fungují na cirkulárních principech. Poskytujte jim vedení, podporu a aktivně rozvíjejte jejich dovednosti. 

Zkuste také přehodnotit a upravit, jak měříte úspěšnost v cirkulárním dodavatelském řetězci. Namísto pořizovacích nákladů můžete například hodnotit, jak dlouhou mají produkty životnost a jaký záruční servis dodavatel nabízí.

Jak pracovat s dodavateli řešíme také kompletně v rámci služby Dodavatelsko-odběratelské řetězce.

4. Používejte moderní technologie

Správné technologie mohou zásadně pomoci k tomu, aby se produkty a materiály efektivněji vraceli zpět do oběhu. Většina současných systémů je nastavena pro lineární tok  (“vyrábět, prodat, vyhodit”), a tak nemusí podporovat cirkulární aktivity jako jsou opravy produktů či recyklace.

Použitím vhodných a moderních technologií získáte lepší přehled o svém dodavatelském řetězci i materiálových vstupech. Je totiž klíčové mít přesné informace a data o tom, jaké materiály používáte a v jakém množství.

5. Zaměřte se na ekodesign

Navrhujte obchodní modely a design produktů od začátku s ohledem na cirkulární ekonomiku. Díky spolupráci s designéry mohou produkty i obchodní modely podporovat opravy, recyklaci a další cirkulární principy.

Cirkulární obchodní modely nabízí mnoho podob a liší se v závislosti na odvětví. Klíčem je však „cirkulární myšlení“ již při designu produktu. Ptejte se například na tyto otázky:

  • Minimalizuji spotřebu materiálu?
  • Je produkt navržen pro znovupoužití?
  • Je produkt snadno opravitelný?
  • Využívám obnovitelné nebo recyklovatelné materiály?
  • Lze produkt snadno recyklovat?
  • Dokážu zabránit vzniku odpadu během celého životního cyklu produktu?

Pokud na tyto otázky odpovíte ano, směřujete správne. Tato cesta vám otevře i nové obchodní modely jako například prodej náhradních dílů nebo takzvaný “product as service”.

6. Zapojte zákazníky

Zamyslete se nad tím, jak motivovat zákazníky, aby vám vraceli produkty po skončení jejich životnosti. Prozkoumejte různé možnosti, jako jsou například zálohové systémy nebo reverzní logistika. To vám pomůže nejen budovat důvěru a loajalitu zákazníků, ale také navrátit cenné materiály zpět k vám do podniku.

Organizace, které už aplikují cirkulární ekonomiku v praxi

Mnoho firem již ocenilo přínosy cirkulární ekonomiky. Tyto příklady mohou sloužit jako inspirace i pro vás:

Na základě metody Quick Checku jsme analyzovali tři budovy AMU. Tento sken nám odhalil příležitosti pro hlubší a přesně mířené environmentální úspory. Mezi naše návrhy jsme zařadili například instalaci úsporných zařízení, jako jsou perlátory nebo rozšíření dvojčinného splachování. Dále jsme představili možné úspory vody při práci se šedou a dešťovou vodou, při instalaci tepelných čerpadel nebo při využití obnovitelných zdrojů energie.

Skrze nástroje jako business model canvas a value proposition canvas jsme vypracovali 3 možné scénáře fungování Cirkulárního domu – realistický, optimální a ambiciózní. Ty popisují jednotlivé roky ekonomického fungování re-use centra a slouží Pražské tržnici pro posouzení jednotlivých forem provozu centra. Cirkulární dům by měl sloužit především jako výkladní skříň re-use aktivit a nabídnout veřejnosti různorodé edukativní programy k tématu cirkulární ekonomiky.